Only in Dutch & French

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN

Elke Klant erkent kennis te hebben genomen van de algemene huurvoorwaarden die hij met de offerte en de orderbevestiging ontvangt, en ze ook aanvaard te hebben. Andere
voorwaarden die voorkomen op briefwisseling of andere documenten uitgaande van de Klant, zijn niet aan BVBA Emoliquids tegenstelbaar. Bij betwisting gelden uitsluitend onderhavige voorwaarden.
ARTIKEL 1 DEFINITIES
In het kader van deze Voorwaarden hebben de in dit artikel gedefinieerde termen de hierin aangegeven betekenis en dit zowel in het enkelvoud als in het meervoud en behoudens andersluidende bepalingen in de bijzondere overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn:1.1 ‘Goederen/Toestellen’: alle installaties, machines en materieel die het voorwerp zijn van de verhuring door BVBA Emoliquids
ARTIKEL 2 BESTELLINGEN
2.1 De offertes zijn steeds vrijblijvend. Elke bestelling wordt slechts definitief na schriftelijke bevestiging door Emoliquids. De overeenkomsten, afgesloten met Emoliquids-afgevaardigden, – vertegenwoordigers en/of hun agenten moeten – om geldig te zijn –schriftelijk goedgekeurd worden door personen, die Emoliquids rechtsgeldig kunnen vertegenwoordigen.
2.2. De overgemaakte foto’s, tekeningen en/of modellen en meer algemeen, alle aan de Klant verstrekte informatie, geven enkel algemene aanduidingen over het aangeboden materieel, maar maken geen deel uit van huidige overeenkomst en blijven steeds eigendom van Emoliquids en kunnen daarom niet zonder haar instemming worden aangewend of op enigerlei wijze worden vermenigvuldigd. Alle technische aanduidingen, onder meer aangaande het vermogen en het gewicht, van de leveringen en van hun verpakkingen gaan uit van optimale omgevingsomstandigheden en worden slechts bij benadering en indicatief opgegeven. Zij kunnen derhalve in geen geval aanleiding geven tot klachten of verminderingen van de aangegeven prijs.
2.3 Emoliquids behoudt zich het recht voor om, voor zover geen definitieve overeenkomst gesloten is, op gelijk welk ogenblik, iedere mogelijke wijziging aan te brengen, die een verbetering van het materieel voor ogen heeft. 2.4 Partijen aanvaarden uitdrukkelijk dat Emoliquids niet gehouden is tot enige verbintenis dan wel haar verbintenissen kan opschorten, indien de Klant zijn verbintenissen niet nakomt, indien wijzigingen worden aangebracht aan de bestelling tijdens de uitvoering of indien de Klant nalaat om de door hem te verschaffen inlichtingen, documenten of toebehoren tijdig te bezorgen.
ARTIKEL 3 LEVERING
3.1 De leveringstermijnen, zoals vermeld in de bestelbon, zijn niet bindend. Zij gelden slechts als aanduiding.
3.2 Behoudens anders overeengekomen tussen Partijen worden de bestelde goederen/toestellen steeds afgehaald door de Klant op de exploitatiezetel van Emoliquids.
3.3 In geval van een weigering tot afname van de Goederen/Toestellen, om welke reden ook, door de Klant, is deze laatste aan Emoliquids een forfaitaire vergoeding van minstens 30% van de afgesproken totale huurprijs voor de overeengekomen duur verschuldigd als vergoeding voor de schade die voortvloeit uit de annulatie. Ten dien einde behoudt Emoliquids de voorschotten ten titel van schadevergoeding. Emoliquids houdt zich daarbij uitdrukkelijk het recht voor een aanvullende vergoeding te vorderen voor de schade die rechtstreeks en/of onrechtstreeks voortvloeit uit de annulatie.
3.4 Onverminderd het voorgaande en rekening houdend met hetgeen bepaald in artikel 5, is Emoliquids bereid om, op uitdrukkelijk verzoek van de Klant, de gehuurde Goederen/Toestellen te vervoeren naar een door de Klant aangeduid adres dan wel om de Goederen/Toestellen in haar exploitatiezetel te laten ophalen of over te maken aan een door de Klant aangeduide derde.
3.5 In geval tussen Partijen een huurovereenkomst wordt gesloten voor meerdere Goederen/Toestellen, verklaart de Klant er zich mee akkoord dat deze Goederen/Toestellen individueel en op verschillende tijdstippen ter beschikking gesteld kunnen worden.
ARTIKEL 4 VERVOER &VERZEKERING
4.1 Partijen aanvaarden uitdrukkelijk dat, vanaf het moment van levering vanuit de exploitatiezetel van Emoliquids, alle risico’s en kosten met betrekking tot de goederen/Toestellen, onder meer inzake vervoer en/of opslag van de Goederen/Toestellen, ten laste zijn van de Klant. Partijen erkennen dat Emoliquids vanaf de levering, overeenkomstig artikel 3.2, op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld kan worden voor het verlies en/of schade in welke zin dan ook aan de Goederen/Toestellen.
4.2 De verzekering van de Goederen/Toestellen is niet in de prijs inbegrepen en valt ten laste van de Klant. De Klant verbindt er zich toe om de Goederen/Toestellen tijdens de duur van de verhuring te verzekeren tegen diefstal, machinebreuk, transport-, water- en brandschade. Op verzoek van Emoliquids zal de Klant hiervan het bewijs afleveren.
ARTIKEL 5 VERPLICHTINGEN VAN EMOLIQUIDS
5.1 Emoliquids verbindt zich ertoe de Goederen/Toestellen in goede staat van onderhoud aan de Klant te leveren.
5.2 Behoudens bijzondere overeenkomst, wordt de installatie door Emoliquids uitgevoerd.
De Klant aanvaardt dat al de kosten van het monteren, het gebeurlijk demonteren en/of het overbrengen van materieel naar een door hem bepaalde plaats, die verschilt van de plaats van aflevering, te zijnen laste vallen.
5.3 In geval van defect is alleen Emoliquids bevoegd om de nodige herstellingen uit te voeren. De vervanging van een defect onderdeel kan geen aanleiding vormen tot verbreking van het huurcontract en kan evenmin een voorwendsel zijn voor een eis tot schadevergoeding of vermindering van het bedrag van de huur. Het huurcontract blijft volledig van kracht tijdens de herstelling of de vervanging van het beschadigde of ontvreemde materieel. De tijdsduur nodig voor onderhoud of eventuele herstelwerkzaamheden is in de huurperiode inbegrepen.
5.4 Indien de herstellingen te wijten zijn aan een ernstige nalatigheid van de Klant, of het gevolg zijn van een schadegeval, worden de kosten van deze herstelling in meerdering van de huurprijs gebracht.
5.5 De Klant verbindt zich er toe om het nodige personeel en materieel kosteloos ter beschikking te stellen van Emoliquids, teneinde deze laatste toe te laten haar werkzaamheden efficiënt uit te voeren. Partijen aanvaarden uitdrukkelijk dat Emoliquids op geen wijze enige verantwoordelijkheid draagt met betrekking tot het ter beschikking gestelde personeel en/of materiaal. De Klant verbindt er zich toe om Emoliquids volledig te vrijwaren voor elke vordering die hieruit zou voortvloeien
5.6 De Klant laat Emoliquids toe om de nodige onderhoudsbeurten aan de Goederen/Toestellen uit te voeren zodat deze ten allen tijde bedrijfsklaar en -zeker zijn.
ARTIKEL 7 VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT
6.1 De Klant erkent het gehuurde materiaal in goede staat te hebben ontvangen en verbindt zich er toe om elk mogelijk gebrek en/of verlies onmiddellijk aan Emoliquids te melden. De afhaling of inontvangstname door de Klant of zijn gemachtigde geldt als onherroepelijke aanvaarding. Bij verzending, weigering van ontvangstname en/of wanneer de inontvangstname niet ter plaatse is gebeurd, dient de Klant eventueel protest in te brengen bij ter post aangetekend schrijven dat op straffe van verval verzonden dient te worden uiterlijk 24 uur na levering op de overeengekomen plaats, zon- en feestdagen niet inbegrepen, bij gebreke waaraan de gehuurde Goederen/Toestellen geacht worden conform te zijn aan de bestelling en eventuele zichtbare gebreken zullen worden geacht aanvaard te zijn.
6.2 De Klant verbindt zich er toe om de Goederen/Toestellen te gebruiken als een goede huisvader, overeenkomstig de bepalingen van huidige voorwaarden, de gebruiksaanwijzing en geldende wetten en reglementering. De Klant verklaart volledig op de hoogte te zijn van de manier waarop het gehuurde Goed gebruikt en onderhouden dient te worden.
6.3 Indien contractueel vermeldt zal de Klant zich ertoe verbinden om het dagelijks onderhoud van de Goederen/Toestellen te verzorgen, wat betekent dat de Klant dient in te staan voor alle punten van de hieronder vermelde opsomming, zonder dat deze exhaustief is: – het bijvullen van de parfums – het proper houden van de Goederen/Toestellen – het onverwijld melden van een eventueel defect of panne – door een bevoegd en gekwalificeerd persoon de stekker voor het stopcontact van de lader te laten aanpassen, tenzij op voorhand aan Emoliquids de correcte informatie werd verschaft omtrent de aard van het stopcontact en de netspanning.
6.4 De Klant verbindt zich er toe de Goederen/Toestellen in dezelfde goede staat terug te geven. Onverminderd zijn verhaal op derden, is de Klant aansprakelijk voor verlies, beschadiging, minderwaarde, enz. in de ruimste zin, zonder fout of opzet van derden, toeval of overmacht te kunnen inroepen ten opzichte van Emoliquids. In geval van schade, behoudt Emoliquids zich het recht voor om een vergoeding te vorderen voor de derving van huurgelden, tot op het ogenblik dat de beschadigde Goederen/Toestellen terug in goede staat zijn hersteld en bedrijfsklaar zijn voor de volgende verhuring, evenwel met een maximum van 3 maanden.
6.5 De Klant is over de gehele duurtijd aansprakelijk voor de schade of hinder die het gehuurde goed, of het gebruik ervan, zelfs indien niet-foutief aan derden zou veroorzaken. Hij/zij zal Emoliquids vrijwaren voor iedere eis die tegen deze gericht zou worden op grond van schade aangericht met of door het gehuurde goed en/of het gebruik van geurstoffen.
6.6 Het is de Klant verboden om het even welke wijziging aan de Goederen/Toestellen aan te brengen.
6.7 Het is de Klant ten strengste verboden andere vloeistoffen dan dewelke door Emoliquids aangeleverd in de toestellen te gebruiken.
6.7 Het is de Klant verboden, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van, het gehuurde Goed te verhuren of uit te lenen of onder welk ander beding aan derden te overhandigen.
6.8 Behoudens andersluidende schriftelijke toestemming van Emoliquids mag de Klant de gehuurde Goederen/Toestellen enkel gebruiken op de plaats vermeld in het huurcontract. Elke wijziging van locatie dient voorafgaandelijk en schriftelijk ter goedkeuring worden voorgelegd aan Emoliquids. Om de veiligheid van onze Toestellen te waarborgen en om te allen tijde onderhoud en reparatie op te kunnen uitvoeren, behouden wij ons het recht voor gepast veiligheidsmaatregelen in te bouwen.
6.9 De Klant aanvaardt uitdrukkelijk dat Emoliquids steeds de eigenaar blijft van de gehuurde Goederen/Toestellen. Indien een derde bewarend of uitvoerend beslag zou leggen op de gehuurde Goederen/Toestellen, verbindt de Klant er zich toe om de beslagleggende partij onmiddellijk te wijzen op het eigendomsrecht van Emoliquids met betrekking tot het beslagen Goed, alsook om al het nodige te doen om de gevolgen van dit beslag teniet te doen. Uiterlijk één dag na de betekening van het beslagexploot zal de Klant Emoliquids per aangetekend schrijven van dit beslag op de hoogte brengen. Alle kosten verbonden aan de terugvordering van de beslagen Goederen/Toestellen vallen ten laste van de Klant.
ARTIKEL 7 DUUR
7.1 Overeenkomsten worden gesloten voor onbepaalde duur met een minimumduur zoals vermeld in het huurcontract.
7.2 Partijen aanvaarden dat klachten, andere dan deze bedoelt in artikel 6.1, slechts in aanmerking genomen kunnen worden, voor zover zij per aangetekend schrijven binnen de 5 dagen na factuurdatum worden ingediend en voor zover zij zeer gedetailleerd en precies worden omschreven.
7.3 Het indienen van een klacht ontheft de Klant niet van zijn betalingsplicht. Blijft de Klant evenwel in gebreke te betalen zonder aangetekende mededeling van zijn bezwaren, dan is Emoliquids gerechtigd haar verbintenis op te schorten, onverminderd haar recht op de verwijlintresten alsook op de schadeloosstelling.
ARTIKEL 8 PRIJZEN &BETALING
8.1 Alle prijzen zijn exclusief B.T.W.
8.2 De verhuringen zijn gebaseerd op een forfaitair gebruik volgens bestelbon. De huurprijs geldt voor deze bedrijfsduur. Ze is berekend op basis van een normaal gebruik bij normale werkomstandigheden.
8.3 De huurprijs bevat noch de vervoerkosten, noch de kosten van de montage en/of verzekering. Alle mogelijke belastingen, taksen, kosten en lasten, uit welke hoofde ook, die bij of na de levering zouden verschenen zijn, vallen steeds ten laste van de Klant.
8.4 Alle facturen zijn betaalbaar op de maatschappelijke zetel van Emoliquids te Sint-Pieters-Leeuw via domiciliëring, tenzij anders overeengekomen en schriftelijk aanvaard door Emoliquids. Facturatie van de huur gebeurt per trimester. Het eerste trimesterfactuur omvat eveneens een 3 maanden waarborg welke dienst zal doen als laatste trimesterfactuur van de overeengekomen huurperiode.
8.5 Bij betaling door middel van een cheque wordt de betaling slechts gerealiseerd bij de effectieve inning.
8.6 Onverminderd artikel 12, zal bij niet betaling van de facturen, en zonder dat hiertoe enige ingebrekestelling is vereist, van rechtswege vanaf de factuurdatum een verwijlintrest verschuldigd zijn ten belope van de intrestvoet zoals vastgelegd door de ECB voor de basisherfinancieringstransacties op datum van de factuur, verhoogd met 7
procentpunten en afgerond tot het hogere halve procentpunt, en dit tot op de datum van de daadwerkelijke betaling. Bovendien zal het bedrag van rechtswege en zonder dat hiertoe enige ingebrekestelling is vereist verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van
100,- EUR, onafgezien van de eventuele gerechts-, of invorderingskosten, met inbegrip van de totaliteit van de advocatenkosten- en erelonen.
8.7 Niet-betaling, zelfs gedeeltelijk, brengt zonder enige formaliteit of aanmaning, de opeisbaarheid van de niet-vervallen facturen met zich mee.
8.8 In geval van annulatie van de bestelling, om welke reden ook, door de Klant, is deze laatste aan Emoliquids een forfaitaire vergoeding van
minstens 30% van de afgesproken totale huurprijs voor de overeengekomen duur verschuldigd als vergoeding voor de schade die voortvloeit uit de
annulatie, onverminderd het recht van Emoliquids om een aanvullende vergoeding te vorderen voor de schade die rechtstreeks en/of onrechtstreeks voortvloeit uit de annulatie.
8.9 Tot zekerheid van de goede uitvoering van hun verbintenissen doet de Klant ten bate van Emoliquids afstand van zijn schuldvorderingen die hij bezit of zal bezitten ten aanzien van derden.
ARTIKEL 19 AANSPRAKELIJKHEID
9.1 Onverminderd de toepassing van dwingende wetsbepalingen ter zake, komen Partijen uitdrukkelijk overeen dat Emoliquids slechts aansprakelijk gesteld kan worden ingeval van zware fout of opzet en voorzover het positieve bewijs geleverd wordt van het oorzakelijk verband tussen de zware fout of opzet en de geleden schade.
Ingeval van een dergelijke aansprakelijkheid aanvaarden Partijen uitdrukkelijk dat Emoliquids enkel aansprakelijk gesteld kan worden voor de schade die het rechtstreeks gevolg is van de bewezen zware fout of opzet en voor een maximaal bedrag ten belope van het door de Klant betaalde factuurbedrag met betrekking tot de desbetreffende levering. Emoliquids draagt op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor eventuele onrechtstreekse schade, zoals bijvoorbeeld verlies van inkomsten, cliënteel e.d..
9.2 Alle verhalen vervallen ingeval van laattijdige betaling of weigering van betaling, of ingeval van het niet eerbiedigen van de gebruiksaanwijzingen van het materieel.
ARTIKEL 10 OVERMACHT
10.1 Toeval en/of overmacht geven Emoliquids het recht tot totale of gedeeltelijke verbreking van het huurcontract of bestelling of om de uitvoering ervan uit te stellen zonder opzeggingstermijn noch vergoeding.
10.2 In voorkomend geval kan Emoliquids bovendien op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld voor de niet-nakoming van haar verplichtingen, noch voor de eventuele schade welke de Klant hierdoor zou lijden. ARTIKEL 11 ONTBINDING
11.1 Emoliquids is gerechtigd om huurcontracten d.m.v. een aangetekend schrijven van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling te beëindigen en desgevallend de teruggave van de geleverde Goederen/Toestellen te vorderen:- ingeval van faillissement, vereffening of ernstige aantasting van de kredietwaardigheid van de Klant, welke er zich in voornoemde gevallen toe verbindt om Emoliquids hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen; – ingeval de Klant op de betreffende vervaldata 2 maanden huur niet heeft betaald; – ingeval de Klant zijn verplichtingen, nader omschreven in artikel 6.2, 6.6, 6.7. niet naleeft
De ontbinding zal als dan ingaan op de eerste dag volgend op de datum van verzending van het aangetekend schrijven, waarin de ontbinding wordt vastgesteld. In dit geval zal de Klant bij wijze van verbrekings- en wederverhuringsvergoeding (zes) 6 maand huur verschuldigd zijn, onverminderd het bewijs van meerdere schade.
11.2 Partijen aanvaarden uitdrukkelijk dat het tenietgaan van het gehuurde goed geen einde stelt aan het huurcontract. In voorkomend geval zal Emoliquids, zonder dat zulks aanleiding kan geven tot enige schadevergoeding hetzij een schorsing van het huurcontract, onverwijld een gelijkwaardig toestel ter beschikking van de Klant stellen.
11.3 Bij het einde van het huurcontract, om welke reden ook, zal de Klant de Goederen/Toestellen op de voorziene datum aan Emoliquids terugbezorgen. Bij ontstentenis houdt Emoliquids zich het recht voor om de gehuurde Goederen/Toestellen zelf weg te halen, waar zij zich bevinden, zonder voorafgaande ingebrekestelling en onverminderd de schadevergoeding die haar zou verschuldigd zijn. Bovendien zullen, bij ontstentenis van onmiddellijke teruggave van het Goed door de Klant op de vervallen datum, de conventioneel bedongen huurgelden blijven verschuldigd zijn tot op de dag dat de Goederen/Toestellen in goede staat en bedrijfsklaar ter beschikking wordt gesteld in de lokalen van Emoliquids, hetzij door teruggave door de Klant zelf, hetzij door afhaling door Emoliquids.
11.4 De Klant is gehouden de toebehoren te betalen die ontbreken, beschadigd of buiten dienst gesteld zijn, onder voorbehoud van normale slijtage en ouderdom.
11.5 Overkoop, de huurder kan ten alle tijden de geurunits overkopen aan 50 % van de reeds gehuurde waarde. Deze voorwaarde is enkel van toepassing op de huur van de units en niet op het verbruik en onderhoud. ARTIKEL 12 TOEPASSELIJK RECHT &BEVOEGDHEID
12.1 Enkel het Belgisch recht is van toepassing op onderhavige voorwaarden en de juridische gevolgen die eruit voortvloeien.
12.2 Alle geschillen waartoe onderhavige voorwaarden aanleiding zouden kunnen geven, vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Halle.
ARTIKEL 13 ALGEMEEN
13.1 Deze voorwaarden kunnen enkel gewijzigd worden door een schriftelijke overeenkomst, behoorlijk ondertekend door Emoliquids.
13.2 De nietigheid van om het even welke bepaling van deze voorwaarden zal geen enkele invloed hebben op de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden en zal niet leiden tot de nietigheid van deze bepalingen.
13.3 De bestelbon en de huidige voorwaarden vertegenwoordigen het volledige akkoord tussen de Partijen omtrent het in de bestelbon behandelde onderwerp en vervangt en vernietigt dienaangaande alle vroegere mondelinge en/of schriftelijke overeenkomsten.
13.4 De Klant erkent dat hij deze voorwaarden heeft gelezen en verklaart alle bepalingen, voorwaarden en prijzen te aanvaarden.
13.5 De Klant verbindt zich ertoe onverwijld iedere wijziging m.b.t. adres en/of rechtsvorm schriftelijk aan Emoliquids mee te delen.
Op eenvoudige aanvraag zijn de huidige algemene huurvoorwaarden eveneens verkrijgbaar in de Franse taal


CONDITIONS GENERALES DE LOCATION

Tout Client reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales de location qu’il reçoit avec l’offre ainsi qu’avec la confirmation de commande et les avoir acceptées. Les autres conditions qui figurent sur la correspondance ou d’autres documents émanant du Client, ne sont pas opposables à Emoliquids. En cas de litige, seules les présentes conditions sont applicables.

ARTICLE 1 DEFINITIONS

Dans le cadre de ces conditions, les termes définis dans le présent article ont la signification y indiquée et ce, tant au singulier qu’au pluriel:

1.1 ‘Biens/Appareils’: toutes les installations, machines et matériel qui font l’objet de la location par Emoliquids.

ARTICLE 2 COMMANDES

2.1 Les offres sont toujours sans engagement. Toute commande n’est définitive qu’après la confirmation écrite de Emoliquids. Les contrats conclus avec les délégués, les représentants d’Emoliquids et/ou leurs agents doivent – pour être valables – être approuvés par écrit par des personnes qui peuvent représenter valablement Emoliquids.

2.2. Les photos, dessins et/ou modèles transmis, et plus généralement, toutes les informations fournies au Client, ne donnent que des indications générales sur le matériel proposé, mais ne font pas partie du présent Contrat et demeurent toujours la propriété de Emoliquids et ne peuvent donc pas être utilisés ou reproduits de manière quelconque sans son autorisation. Toutes les indications techniques, entre autres concernant la capacité et le poids, des livraisons et de leurs emballages se basent sur des conditions d’environnement optimales et sont mentionnées uniquement de façon approximative et à titre indicatif. Elles ne peuvent donc pas donner lieu à des plaintes ou à des diminutions du prix communiqué.

2.3 Emoliquids se réserve le droit d’apporter toute modification éventuelle qui vise à améliorer le matériel, pour autant qu’il n’y ait pas de contrat définitif conclu, à quelque moment que ce soit.

2.4 Les Parties acceptent expressément qu’Emoliquids ne soit pas tenu au moindre engagement ou qu’il puisse suspendre ses obligations si le Client ne respecte pas les siennes, si des modifications sont apportées à la commande pendant l’exécution ou si le Client néglige de fournir à temps les informations, les documents ou les accessoires qu’il doit transmettre.

ARTICLE 3 LIVRAISON

3.1 Les délais de livraison, comme mentionnés dans le bon de commande, ne sont pas contraignants. Ils ne valent qu’à titre indicatif.

3.2 Sauf convention contraire expresse entre les Parties, les Biens/Appareils commandés sont toujours enlevés par le Client au siège d’exploitation d’Emoliquids.

3.3 En cas de refus d’enlèvement des Biens/Appareils, pour quelque motif que ce soit, par le Client, ce dernier est redevable à Emoliquids d’une indemnité forfaitaire d’au moins 50% du prix total de location convenu à titre d’indemnité du dommage résultant de l’annulation. À cette fin, Emoliquids se réserve expressément le droit de réclamer une indemnité complémentaire pour le dommage résultant directement et/ou indirectement de l’annulation.

3.4 Sans préjudice de ce qui précède et compte tenu des dispositions de l’article 5, Emoliquids est disposé, sur requête expresse du Client, à transporter les Biens/Appareils loués à une adresse indiquée par le Client ou à laisser enlever les Biens/Appareils à son siège d’exploitation ou à les transmettre à un tiers indiqué par le Client.

3.5 Si les Parties concluent un contrat de location pour plusieurs Biens/Appareils, le Client se déclare d’accord avec ces Biens/Appareils individuellement et ils peuvent être mis à disposition à différents moments.

ARTICLE 4 TRANSPORT & ASSURANCE

4.1 Les Parties acceptent expressément qu’à partir du moment de la livraison depuis le siège d’exploitation d’Emoliquids, tous les risques et les frais relatifs aux Biens/Appareils, entre autres en matière de transport et/ou de stockage des Biens/Appareils, soient à charge du Client.

Les Parties reconnaissent que conformément à l’article 3.2., dès la livraison, Emoliquids ne peut être aucunement tenu responsable de la perte et/ou du dommage, quel qu’il soit, causé aux siens/Appareils.

4.2 L’assurance des Biens/Appareils n’est pas comprise dans le prix et incombe au Client. Le Client s’engage à assurer les Biens/Appareils pendant la durée de la location contre le vol, le bris de machine, les dégâts des eaux et d’incendie. Sur demande d’Emoliquids, le Client en fournira la preuve.

ARTICLE 5 OBLIGATIONS DE EMOLIQUIDS

5.1 Emoliquids s’engage à livrer les Biens/Appareils en bon état d’entretien au Client.

5.2 Sauf convention particulière, le montage est exécuté par Emoliquids. Le Client accepte que tous les frais du montage, du démontage éventuel et/ou le transfert de matériel vers un lieu déterminé par lui, lequel diffère du lieu de livraison, soient à sa charge.

5.3 En cas de défaut, seul Emoliquids est compétent pour effectuer les réparations nécessaires. Le remplacement d’une pièce défectueuse ne peut donner lieu à une rupture du Contrat de location ni constituer un prétexte pour exiger des dommages intérêts ou diminuer le montant de la location. Le Contrat de location demeure totalement en vigueur pendant la réparation ou le remplacement du matériel endommagé ou volé. La durée nécessaire à l’entretien ou à d’éventuels travaux de réparation est incluse dans la période de location.

5.4 Si les réparations sont dues à une grave négligence du client ou qu’elles résultent d’un sinistre, les frais de cette réparation sont ajoutés au prix de la location.

5.5 Le client s’engage à mettre gratuitement à la disposition d’Emoliquids le personnel et le matériel nécessaires afin de permettre à ce dernier d’exécuter efficacement ses activités. Les Parties acceptent expressément qu’Emoliquids ne porte aucune responsabilité relative au personnel et au matériel mis à disposition. Le Client s’engage à garantir totalement Emoliquids de toute action qui en résulterait.

5.6 Le Client autorise Emoliquids à effectuer les révisions nécessaires sur les Biens/Appareils de manière à ce qu’ils soient opérationnels et fiables à tout moment.

ARTICLE 7 OBLIGATIONS DU CLIENT

6.1 Le Client reconnaît avoir reçu le matériel loué en bon état et s’engage à signaler immédiatement à Emoliquids tout défaut et/ou perte éventuel(le). L’enlèvement ou la réception par le Client ou son mandataire équivaut à une acceptation irrévocable. En cas d’envoi, de refus de réception et/ou quand

la réception n’a pas eu lieu, le Client est tenu d’introduire éventuellement une protestation par courrier recommandé qui doit être envoyé, sous peine de nullité, au plus tard 24 heures après la livraison au lieu convenu, dimanches et jours fériés non compris, à défaut de quoi les Biens/Appareils loués sont censés être conformes à la commande et les éventuels vices visibles seront censés être acceptés.

6.2 Le Client s’engage à utiliser les Biens/Appareils en bon père de famille, conformément aux dispositions des présentes conditions, au mode d’emploi et aux lois et réglementations en vigueur. Le Client déclare être parfaitement au courant de la manière dont la Marchandise louée doit être utilisée et entretenue.

6.3 Si convenu par écrit, le Client s’engage à s’occuper de l’entretien quotidien des Biens/Appareils, ce qui signifie que le Client est tenu de garantir tous les points du relevé ci-dessous, sans que celui-ci soit exhaustif:

– le maintien de la propreté des Biens/Appareils; – la communication immédiate d’un défaut éventuel ou d’une panne;

– l’adaptation de la fiche pour la prise du chargeur par une personne compétente et qualifiée, sauf si les informations correctes ont été fournies à Emoliquids au préalable concernant le type de prise et la tension;

6.4 Le Client s’engage à restituer les Biens/Appareils dans le même état impeccable. Sans préjudice de son recours à des tiers, le Client est responsable de la perte, de l’endommagement, de la moins- value, etc. au sens le plus large, sans pouvoir invoquer la faute ou l’intention de tiers, le hasard ou la force majeure à l’égard de Emoliquids. En cas de dommage, Emoliquids se réserve le droit de réclamer une indemnité pour le manque à gagner de locations, jusqu’au moment où les Biens/Appareils sont réparés à nouveau et opérationnels pour la location suivante, mais avec un maximum de 3 mois.

6.5 Pendant toute la durée, le Client est responsable du dommage ou de l’empêchement que le bien loué ou son usage causerait à des tiers même si ce n’est pas fautif. Il/elle garantira Emoliquids de toute action qui serait intentée contre lui sur base de dommage causé avec ou par le bien loué.

6.6 Il est interdit au Client d’apporter la moindre modification aux Biens/Appareils.

6.7 Il est interdit au Client, sauf autorisation écrite contraire d’Emoliquids, de donner en location ou de prêter le bien loué ou de le remettre à des tiers dans quelque autre condition que ce soit.

6.8 Sauf autorisation écrite contraire d’Emoliquids, le Client peut uniquement utiliser les Biens/Appareils dans le lieu mentionné dans le Contrat de location. Tout changement de lieu doit être soumis au préalable et par écrit à Emoliquids pour approbation. Afin de pouvoir garantir la sécurité de nos Appareils et exécuter des entretiens et des réparations, nous nous réservons le droit d’incorporer des mesures adéquates.

6.9 Le Client accepte expressément qu’Emoliquids reste toujours le propriétaire des Biens/Appareils loués.

2

Si un tiers faisait saisie conservatoire ou exécutoire sur les Biens/Appareils loués, le Client s’engage à signaler immédiatement à la partie saisissante le droit de propriété de Emoliquids concernant le Bien saisi, ainsi qu’à faire le nécessaire pour annuler les conséquences de cette saisie. Au plus tard un jour après la signification de l’exploit de saisie, le Client informera Emoliquids de cette saisie par courrier recommandé. Tous les frais liés à la revendication des Biens/Appareils saisis sont à charge du Client.

ARTICLE 8 DUREE

7.1 Les contrats de locations sont conclus pour une durée indéterminée et avec une durée minimum comme convenu entre les Parties dans le contrat de location.

7.2 Les Parties acceptent que les plaintes, autres que celles visées à l’article 6.1., ne puissent être prises en considération que si elles sont introduites par courrier recommandé dans les 5 jours après date de facture et si elles sont décrites de manière très détaillée et précise.

7.3 L’introduction d’une plainte ne décharge pas le Client de son obligation de paiement. Si le Client demeure en défaut de payer sans communication préalable par recommander de ses objections, Emoliquids est habilité à suspendre son obligation, sans préjudice de son droit aux intérêts de retard et aux dommages-intérêts.

ARTICLE 8 PRIX &PAIEMENT
8.1 Tous les prix s’entendent hors T.V.A.

8.2 Nos locations sont basées sur un usage forfaitaire. Le prix de location est valable pour cette durée d’exploitation. Il est calculé sur base d’un usage normal dans des conditions de travail normales.

8.3 Le prix de location ne comprend ni les frais de transport ni les frais de montage et/ou d’assurance. Tous les taxes, impôts, frais et charges, de quelque chef que ce soit, qui surviendraient lors de ou après la livraison, incombent toujours au Client.

8.4 Toutes les factures sont payables au siège social d’Emoliquids à Sint-Pieters-Leeuw dès la réception de la facture, sauf convention contraire et acceptée par écrit par Emoliquids. Les loyers seront facturés anticipativement par trimestre et payable à la réception de la facture.

8.5 En cas de paiement par chèque, le paiement n’est réalisé que lors de l’encaissement effectif.

8.6 Sans préjudice de l’article 12, en cas de non-paiement des factures, il sera exigé sans obligation de la moindre mise en demeure, un intérêt de retard de plein droit à partir de la date de facture, à concurrence du taux d’intérêt fixé par la ECB pour les transactions de refinancement de base à la date de la facture, majoré de 7 pour-cent et arrondi au demi-pour-cent supérieur et ce, jusqu’à la date du paiement effectif. En outre, le montant sera majoré de plein droit et sans la moindre obligation de mise en demeure, d’une indemnité forfaitaire de 10 % du montant de la facture, avec un minimum de 100,- EUR, indépendamment des éventuels dépens ou frais de recouvrement, en ce compris la totalité des frais d’avocat et des honoraires.

8.7 Le non-paiement, même partiel, engendre l’exigibilité des factures non échues, sans la moindre formalité ou rappel.

8.8 En cas d’annulation de la commande, pour quelque motif que ce soit, par le Client, celui-ci est redevable à Emoliquids d’une indemnité forfaitaire d’au moins 30 % du prix de location total convenu pour la durée convenue, à titre d’indemnité pour le dommage résultant de l’annulation, sans préjudice du droit de Emoliquids de réclamer une indemnité complémentaire pour le dommage qui résulte directement et/ou indirectement de l’annulation.

8.9 Pour garantir la bonne exécution de ses obligations, le Client renonce au profit d’Emoliquids aux créances qu’il possède ou possédera à l’égard de tiers.

ARTICLE 9 RESPONSABILITE

9.1 Sans préjudice de l’application de dispositions légales contraignantes en la matière, les Parties conviennent expressément que Emoliquids peut uniquement être tenu responsable en cas de faute grave ou intentionnelle et à condition de fournir la preuve positive du lien causal entre la faute grave ou intentionnelle et le dommage subi. En cas de telle responsabilité, les Parties acceptent expressément que Emoliquids puisse être uniquement tenu responsable du dommage qui résulte directement de la faute grave ou intentionnelle prouvée et pour un montant maximum du montant de facture payé par le Client concernant la livraison en question. Emoliquids n’assume aucunement la responsabilité d’éventuels dommages indirects, comme par exemple la perte de revenus, de clientèle, et autres.

9.2 Tous les recours échoient en cas de paiement tardif ou de refus de paiement, ou en cas de non- respect des modes d’emploi du matériel.

ARTICLE 10 FORCE MAJEURE

10.1 Le hasard et/ou la force majeure donnent le droit à Emoliquids de rompre partiellement ou totalement le Contrat de location ou la commande ou d’en reporter l’exécution sans délai de préavis ni indemnité.

10.2 Le cas échéant, Emoliquids ne peut pas non plus être tenu responsable du non-respect de ses obligations ni du dommage éventuel que le Client subirait pour cette raison.

ARTICLE 11 RESILIATION

11.1 Emoliquids est habilité à résilier les Contrats de location par courrier recommandé de plein droit et sans mise en demeure préalable, et le cas échéant, à exiger la restitution des Biens/Appareils livrés: – en cas de faillite, liquidation ou d’atteinte grave à la solvabilité du Client, lequel s’engage dans les cas précités à en informer Emoliquids par écrit; – si le Client n’a pas payé 2 mois de location aux échéances prévues; – si le Client ne respecte pas ses obligations, décrites en détail aux articles 6.2, 6.6, 6.7. La résiliation prendra cours le premier jour suivant la date de l’envoi du courrier recommandé stipulant la résiliation. Dans ce cas, le Client sera redevable de six (6) mois de location par voie d’indemnité de rupture et de relocation, sans préjudice de la preuve d’un dommage supérieur.

11.1.2 Le client a le droit de résilier le contrat, après la première période déterminé de 36 mois fix minimum (ou autres selon la période stipulé au contrat) , période de location.  La résiliation doit se faire 3 mois avant la date d’anniversaire de contrat par lettre recommandée. Sinon le contrat est reconduit pour une période de 12 mois.  Après la période initial de 36 mois le Client a la possibilité de résilier le contrat 3 mois avant chaque date d’anniversaire du contrat.

11.2 Les Parties acceptent expressément que la disparition du bien loué ne mette pas fin au présent Contrat. Le cas échéant, Emoliquids mettra immédiatement un appareil identique à la disposition du Client, sans que cela puisse donner lieu à la moindre indemnité ou à une suspension du Contrat de location.

11.3 Au terme du Contrat de location, pour quelque motif que ce soit, le Client restituera à Emoliquids les Biens/Appareils loués à la date prévue. À défaut, Emoliquids se réserve le droit d’aller rechercher lui-même les Biens/Appareils loués, là où ils se trouvent, sans mise en demeure préalable et sans préjudice de l’indemnité qui lui serait due. En outre, à défaut de restitution immédiate du Bien par le Client à la date prévue, les locations stipulées conventionnellement resteront dues jusqu’au jour où les Biens/Appareils sont remis à disposition en bon état et opérationnels dans les locaux de Emoliquids, soit par la restitution par le Client lui-même, soit par l’enlèvement par Emoliquids.

11.4 Le Client est tenu de payer les accessoires qui manquent, qui sont endommagés ou hors service, sous réserve d’usure normale ou d’ancienneté.

ARTICLE 12 DROIT APPLICABLE & COMPETENCE

12.1 Seul le droit belge est applicable aux conditions présentes et aux suites juridiques qui en résultent.

12.2 Tous les litiges auxquels les conditions présentes pourraient donner lieu relèvent de la compétence exclusive des tribunaux de Halle.

ARTICLE 13 GENERALITES

13.1 Ces conditions ne peuvent être modifiées que par une convention écrite, dûment signée par Emoliquids et par le Client.

13.2 La nullité d’une quelconque disposition de ces conditions n’aura aucune influence sur la validité des autres dispositions du présent Contrat et n’entraînera pas la nullité de ces dispositions.

13.3 Le bon de commande et les présentes conditions représentent l’accord complet entre les Parties concernant l’objet traité dans le bon de commande et remplacent et annulent à ce sujet toutes les conventions précédentes verbales et/ou écrites.

13.4 Le Client reconnaît qu’il a lu les conditions présentes et déclare accepter tous les dispositions, conditions et prix.

13.5 Le Client s’engage à informer Emoliquids immédiatement et par écrit de toutes modifications portant sur l’adresse et sur la forme juridique.

Sur simple demande, les présentes conditions générales de location peuvent également être obtenues en néerlandais (op eenvoudige aanvraag zijn de huidige algemene huurvoorwaarden eveneens verkrijgbaar in de Nederlandse taal).